Последна статия от Полезно

Събиране на вземания 26 January 2018
Нормативната уредба на цесията е в Закон за задълженията и договорите. Цесията е договор, с който кредиторът на едно вземане го прехвърля на трето лице. Длъжникът по вземането не е страна по договора за цесия и неговото съгласие за прехвърлянето на вземането не е необходимо. Страни по договора за цесия са цедент и цесионер. Цедентът е кредиторът, който прехвърля вземането, а цесионерът е лицето, на което се прехвърля вземането или новия кредитор. По силата на договора за цесия цесионерът встъпва като кредитор в правата на цедента в отношенията му с ...
 
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Development by Vivelt Web Solutions