Последна статия от Полезно

Събиране на вземания 15 October 2018
Всяка от страните по договора трябва да изпълнява задълженията си по него точно и добросъвестно, съобразно изискванията на закона и да не пречи на другата страна да изпълнява и тя своите задължения по същия начин. Задължението трябва да бъде изпълнено с грижата на добър стопанин освен в случаите, в които законът изисква друга грижа. Когато се дължи вещ, определена само по своя род, длъжникът трябва да даде вещ поне от средно качество. Кредиторът не може да бъде принуден да приеме в изпълнение нещо, различно от дължимото; Ако кредиторът ...
 
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Development by Vivelt Web Solutions